Vladislav Stanković

Komisija za hartije od vrednosti, Republika Srbija

Vladislav Stanković ima preko dvadeset godina radnog iskustva stečenog u Komisiji za hartije od vrednosti i pravosuđu, od čega deset godina na poslovima nadzora na tržištu kapitala. Na poziciji člana Komisije za hartije od vrednosti radi od novembra 2016. godine.

Učestvovao u izradi većeg broja propisa iz oblasti tržišta kapitala. Aktuelni je član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Vladislav je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije. Specijalizirao je međunarodno ugovorno pravo. Pred državnom komisijom položio je stručni ispit za obavljanje pravnih poslova u oblasti hartija od vrednosti i finansijskog tržišta. U organizaciji Pravnog fakulteta Harvard (Harvard Law School) i Međunarodne organizacije regulatora hartija od vrednosti (IOSCO) završio je Globalni sertifikovani program za regulatore na tržištu kapitala. Pored toga, Vladislav je završio više specijalizovanih kurseva iz oblasti finansijskog tržšta, stranih jezika i računara.